ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΒΡΥΣΕΑΔΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής του αγώνα: 

ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Έγκυρη συμμετοχή ενός αθλητή θεωρείται  η εγγραφή του στον αγώνα μέχρι τις 19/08/2017, οπότε και ολοκληρώνεται η περίοδος εγγραφών. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗ

Με την εγγραφή του στον αγώνα, ο κάθε αθλητής δηλώνει ότι κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον και ότι θα είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα. Επίσης δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οφείλει να σεβαστεί τους όρους συμμετοχής, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής, των εθελοντών και των κριτών του αγώνα.

Όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την καλή φυσική τους κατάστασή και οφείλουν, πριν από τον αγώνα, να έχουν εξεταστεί από γιατρό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για συμμετοχή σε αγώνα σε ορεινό περιβάλλον.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης ή φθοράς του εξοπλισμού τους από τη συμμετοχή τους σε αγώνες σε ορεινό περιβάλλον, καθώς και τις συνέπειες αυτών.

Ο οργανωτής δεν ευθύνεται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η κίνηση σε ορεινό περιβάλλον, ότι έχουν την ανάλογη εμπειρία, ότι είναι ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους και ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν.

Με την εγγραφή τους στον αγώνα οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δε θα στραφούν ή θα προβάλουν απαίτηση εναντίον των διοργανωτών (ή εκπροσώπων αυτών), των χορηγών ή της εποπτεύουσας αρχής για οποιαδήποτε υλική, σωματική ή ηθική βλάβη υποστούν οι ίδιοι, οι συνοδοί τους ή οποιοσδήποτε τρίτος εξ’ αιτίας τους, από την εγγραφή ή τη συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει τον αγώνα αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα.

Η ασφάλιση των αθλητών για την περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους σε αγώνα σε ορεινό περιβάλλον είναι επιθυμητή, αλλά όχι υποχρεωτική.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να έχει στο μπροστινό μέρος του σώματος του  και σε εμφανές σημείο τον αριθμό συμμετοχής του. Ο αριθμός απαγορεύεται να διπλωθεί ή να αλλοιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

ΒΟΗΘΕΙΑ

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, η τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS και κινητού τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα, η διαδρομή περνά από πηγές, όπου θα ανεφοδιάζονται οι αθλητές με νερό. Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος, αναλόγως των αναγκών του, να μεταφέρει την απαραίτητη τροφή και νερό που θα του εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του αγώνα.

ΠΟΙΝΕΣ

Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:

 • Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.
 • Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.
 • Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.
 • Ρίψη απορριμμάτων.
 • Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή εν γένει επίδειξη αντιαθλητικής συμπεριφοράς.
 • Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των κριτών.
 • Αγένεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ.
 • Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.
 • Άρνηση εξέτασης από γιατρό της οργάνωσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 • Εγκατάλειψη του αγώνα χωρίς την ενημέρωση κριτή επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η όποια απόφαση της επιτροπής ενστάσεων είναι τελική και δεν επιδέχεται καμίας περαιτέρω συζήτησης.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Ο διοργανωτής μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις διαδρομές, αν θεωρήσει ότι, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη, να αναβάλει ή και να ματαιώσει τον αγώνα λόγω κακοκαιρίας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον διοργανωτή τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπησή του, για ειδησεογραφικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, τόσο κατά διάρκεια του αγώνα, όσο και στις απονομές. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος του αγώνα. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Σε όλο τον αγώνα θα υπάρχει, όσο αυτό είναι δυνατό, μέριμνα και βοήθεια από τη διοργάνωση σε όποιον τυχόν τον εγκαταλείψει για οποιονδήποτε λόγο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 • Συμβουλευόμαστε το δελτίο καιρού μια ημέρα πριν τον αγώνα, ώστε να προετοιμάσουμε κατάλληλα τον ρουχισμό και τον εξοπλισμό που θα επιλέξουμε για τον αγώνα.
 • Μελετάμε τους χάρτες της διαδρομής και ειδικά το υψομετρικό προφίλ, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τα σημεία με έντονες ανηφόρες.
 • Φτάνουμε έγκαιρα στο σημείο παραλαβής του αριθμού του.
 • Φροντίζουμε να ελέγχουμε τα σημεία ανεφοδιασμού νερού και να υπολογίζουμε αν αυτά μας αρκούν ή χρειάζεται να έχουμε μαζί μας επιπλέον υγρά ή και τρόφιμα.
 • Έχουμε κατά την διάρκεια του αγώνα την προσοχή μας στην σήμανση. Το βουνό και τα μονοπάτια είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τους αγώνες σε ένα στάδιο ή στην άσφαλτο.
 • Αν χάσουμε κάποιο σημείο της διαδρομής, επιστρέφουμε από τον ίδιο δρόμο, μέχρι να βρούμε το σημείο, που ήταν εντός της σωστής διαδρομής.
 • Σεβόμαστε τη φύση και τους συναθλητές μας:
 • Δεν πετάμε σκουπίδια εκτός των προκαθορισμένων σημείων στους σταθμούς ελέγχου. Το δάσος πρέπει να μείνει καθαρό.
 • Δεν παρκάρουμε αυτοκίνητα εκτός των οριοθετημένων χώρων. Οι ρόδες του αυτοκινήτου κάνουν ζημιά.
 • Δεν σπρώχνουμε τους συναθλητές μας, όταν βρισκόμαστε σε στενό σημείο. Απλώς ζητάμε να μας κάνουν χώρο με ευγενικό τρόπο.
 • Αν κινούμαστε αργά και επιβραδύνουμε τους αθλητές που μας ακολουθούν, οφείλουμε να κάνουμε στην άκρη, προκειμένου να περάσουν οι πιο γρήγοροι από εμάς.
 • Αν δούμε κάποιον να έχει τραυματιστεί ή να έχει πάρει λάθος δρόμο, τον βοηθάμε.
 • Αν διαπιστώσουμε συμβάν τραυματισμού, το αναφέρουμε στον αμέσως επόμενο κριτή ή σταθμό που θα συναντήσουμε, χωρίς να υποθέσουμε ότι έχει γίνει ήδη γνωστό από άλλους.
 • Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα χωρίς να ενημερώσουμε πρώτα και αυτοπροσώπως τον διοργανωτή ή τον πλησιέστερο κριτή.
 • Δεν ενοχλούμε τους χρονομέτρες ζητώντας αποτελέσματα, ενόσω ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Δεν μετακινούμε αυτοκίνητα κατά την διάρκεια του αγώνα και επί της διαδρομής του αγώνα. Υπάρχουν αθλητές που τρέχουν ακόμα και τους στερούμε τον χώρο.
 • Δεν καπνίζουμε στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, δεν επιτρέπεται να τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, αν εσείς δεν το επιθυμείτε.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, προκείμενου να τηρούμε πλήρεις λίστες αποτελεσμάτων, να τις ανακοινώνουμε δημόσια και να επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την διοργάνωση της ΒΡΥΣΕΑΔΑΣ.

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα σέβεται τα δεδομένα σας και δεν προωθεί ή διανέμει τα στοιχεία σας σε τρίτους για τυχόν άλλες προωθητικές ενέργειες ή σκοπούς.

Αποδεχόμενοι τους όρους της διοργάνωσης, μας δίνετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία σας ζητάμε να μας παράσχετε στην αίτηση συμμετοχής για τους προαναφερόμενους και μόνο σκοπούς, και δεσμευόμαστε για την εμπιστευτικότητά τους.